Hide menu

Jämlika arbetsplatser i en ojämlik värld. En studie av vad som befrämjar könsmässig och etnisk jämlikhet på svenska arbetsplatser

Abstract

Studier av svenskt arbetsliv visar på ojämlikhet: ofta tjänar kvinnor och invandrade personer mindre än män och infödda i samma jobb. Kvinnor och invandrade möter fler hinder i karriären. Projektet syftar till att jämföra vad som påverkar situationen för olika grupper på två arbetsplatser, den ena jämlik och den andra ojämlik. Metoder som används är enkäter, intervjuer, deltagande observation på arbetsplatserna, samt diskursanalys: 1) Hur värderas formella meriter för lönesättning och befordran på den jämlika respektive den ojämlika arbetsplatsen? 2) Vilka kunskaper värderas som arbetsplatsspecifik kompetens på respektive arbetsplats? 3) Vad är effekten av innehav av socialt kapital, dvs kontaktnät, för löne- och karriärutveckling på respektive arbetsplats? 4) Finns skillnader i möjligheter för personer i de olika grupperna? 5) Kan värdering av kunskaper förklaras utifrån lokala diskurser och andra sociala praktiker kopplade till konstruktion av manligt och kvinnligt, svenskt eller inte svenskt? Bidraget består i utvecklad kunskap om villkoren för kapitalbildning, samt en bredare förståelse av hur arbetsplatsers sociala praktiker kan generera jämlikhet.

Keywords:

Employment/Recruitment , Ethnicity, Gender, Captal forms, Equality

Publications

Behtoui, A., Boréus, K., Neergaard, A., Yazdanpanah, S. (2017a). ”Speaking up, leaving or keeping silent: Racialized employees in the Swedish elderly care sector”, Work, Employment and Society, 31(6): 954-971.

Behtoui, A., Boréus, K., Neergaard, A., Yazdanpanah, S. (2016). “Motstånd – valet mellan protest, sorti och tystnad för invandrade och infödda anställda i äldrevården”. I Holmqvist, Margaretha (red.) Makt och inflytande i arbetslivet. Stockholm: Premiss förlag. [Populärvetenskapligt antologikapitel]

Other Academic Output

Behtoui, A., Boréus, K., Neergaard, A., Yazdanpanah, S. (2017b). Att verka för jämlika arbetsplatser. En studie av jämlikhet och ojämlikhet mellan anställda i äldrevården. [Populärvetenskaplig projektrapport. Kan laddas ner härprojekthemsidan

2011 - 2019

Funding

Vetenskapsrådet

REMESO Project Leader

Anders Neergaard, Professor

Participants not from REMESO

  • PhD Soheyla Yazdanpanah, Stockholm University
  • Professor Alireza Behtoui, Södertörn university
  • Professor Kristina Boreus, Stockholm University (Project leader)

Contact for project

anders.neergaard@liu.se


Last updated: 2019-01-08Page responsible: erik.berggren@liu.se
Last updated: 2020-05-27