Hide menu

Etnifierad o/anställningsbarhet.

Abstract

Detta avhandlingsprojekt belyser och undersöker Europeiska Socialfondens (ESF) uppdrag att öka arbetskraftsutbudet med ett särskilt fokus riktat mot målgrupper med utländsk bakgrund. Syftet är att undersöka hur detta formuleras, praktiseras och görs begripligt i olika empiriska material relaterade till arbetsmarknadsprojekt med finansiering från ESF.
Mer specifikt ämnar jag undersöka hur etniciteter (och andra sociala kategorier) konstrueras och problematiseras i relation till individers anställningsbarhet. Detta innefattar analys av hur olika tillvägagångssätt, eller tekniker, beskrivs som lämpliga (eller olämpliga) för att arbeta med målgrupper med utländsk bakgrund. Hur etnicitet problematiseras i relation till till vad som beskrivs som norm är frågor av intresse.
Utifrån Foucault utvecklade tankar kring makt-kunskapsrelationer och governmentality är centrala för den teoretiska inramningen av forskningen.

Keywords:

Employment/Recruitment , Ethnicity, Work, governmentality, employability

Publications

Vesterberg, V. (2016) Ethnicizing Employability. Governing the Unemployed in Labour market Projects in Sweden. Linköping: Linköping University

Vesterberg, V. (2016) 'Exporing Misery Discourses: Problematized Roma in Labour Market Projects' i European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA), 7(1): 25 - 40

Vesterberg, V. (2016) 'Oanställningsbarhet och etnifierad annorlundahet', i Sparrhof, G och Fejes, A. (red.) Anställningsbarhet. Perspektiv från utbildning och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur.

Vesterberg, V (2015) Learning to be Swedish. Governing Migrants in Labour Market Projects, in Studies in Continuing Education, 37:3, 302-316.

Vesterberg, V (2013) 'Ethnicized un/employability: Problematized Others and the Shaping of Advacned Liberal Subjects, in Ephemera. Theory & politics in organization. 13 (4): 737 - 757

Dahlstedt, M; Rundqvist, M; Vesterberg, V (2013) Medborgarskap: rättigheter, skyldigheter och medborgarideal i förändring, i Dahlstedt, M & Neergaard, A (2013) Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier, Malmö: Liber

Dahlstedt, M; Rundqvist, M; Vesterberg, V (2011) Medborgarskap, etnicitet, migration. ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, Remeso: Linköping

Engstrand, Å-K; Vesterberg, V (2011) Att få dom att förändras: Jobbcoaching för arbetslösa i socialfondsprojekt, Linköping University: Temagruppen integration i arbetslivet

Vesterberg, V (2011) Alla ska ju ut på praktik: Möjligheter, begränsningar och problem med praktik i arbetslivet som medel för integration, Linköping University: Temagruppen integration i arbetslivet

Vesterberg, V (2011) Har du chans till ett jobb? Invandrare och minoriteter nr 4, 2011, s. 17 ? 20

Vesterberg, V (2011) (O)likheter och egen makt: Om ett socialfondsprojekt för ökat arbetskraftsutbud, Linköping University: Temagruppen integration i arbetslivet

Engstrand, Å-K; Andersson, J; Vesterberg, V (2010) Bortom Lissabonstrategin: Om projektarbetares erfarenheter av inkluderingsarbete, Linköping University: Temagruppen integration i arbetslivet

Other Academic Output

Vesterberg, V (2012) The employable subject and discourses of self-commodification
Konferensbidrag, International migration and integration, Göteborg, 25-26 Oktober, 2012

Vesterberg, V (2011) Managing ethnicity in the shaping of employability: A study of labour market projects in Sweden, Konferensbidrag, CMS, Doctoral Consortium, Capri, 14-16 July, 2011

New era in integration policies in the Baltic Sea countries? Expert seminar, 2013, Tallin, Estonia inbjudet föredrag: "Integration and employability. Policy and Practice" Arrangörer bla. Global Utmaning och Institute of Baltic studies.

ADHOC, - Analysing Discourse: Hands-on Conference, 2012, Stockholm University

Föredrag om Egenmakt och delaktighet, Institutet för framtidsstudier, seminarieserie "Förorternas framtid", Rinkeby Folkets hus, 2011

Föredrag om praktik i arbetslivet, Almedalen, 2011

2010 - 2015

Funding

FAS/FORTE Research environment funding

REMESO Project Leader

Viktor Vesterberg, Postdoc

Scientifically Responsible

Magnus Dahlstedt, Professor

Contact for project

magnus.dahlstedt@liu.se


Last updated: 2016-08-12Page responsible: erik.berggren@liu.se
Last updated: 2020-05-27