Hide menu

Nya visioner för regleringen av datadelning inom samhällsvetenskapen

Abstract

Regleringen av datadelning har blivit en viktig europeisk och internationell politisk fråga, vilket även återspeglas i den senaste tidens snabba ökning av relaterade policydokument. Argumenten för en sådan reglering utgår ifrån att det är förenligt med den etik och praktik av öppen tillgång till vetenskaplig information, och att det är ett kostnadseffektivt sätt att använda offentliga medel eftersom det möjliggör återanvändning av befintliga datamaterial. Det internationella samhällsvetenskapliga samfundet, och i synnerhet dess kvalitativa
forskare, har däremot uttryckt farhågor för att en sådan reglering, institutionalisering och standardisering av datadelningsmetoder privilegierar en viss filosofisk, metodologisk och etisk syn på samhällsvetenskap, medan den marginaliserar alternativa metodologiska perspektiv. Syftet med detta projekt är att diskutera regleringen av dataarkivering och återanvändning inom samhällsvetenskapen och dess möjliga framtida inriktningar.

Keywords:

Intersectionality, Regulation/deregulation, Skill, Qual data-arciving, Data sharing policy

Description

The regulation of data sharing is now a key European and international policy concern as evidenced in the recent proliferation of policy documents. The case for such regulation is made on the grounds that it is consistent with the ethic and practice of open scientific inquiry and is a cost-efficient use of public funds because it allows reanalysis of existing datasets. The international social science community, however, and particularly its qualitative researchers, have raised concerns that regulating, institutionalizing and standardizing data sharing practices privilege a specific philosophical, methodological and ethical understanding and practice of social science while marginalizing alternative approaches. The purpose of this project is to discuss the regulation of data archiving and sharing in the social sciences and its possible future directions.

Publications

Slavnic, Z. (2011). Arkivering och återanvändning av kvalitativa data - Policy trender och akademiska kontroverser. Sociologisk Forskning, 48(4), 87-88.
Slavnic, Z. (2011). Preservation and Sharing of Qualitative Data - Academic Debate and Policy Developments. ThemES - Themes on MIgration and Ethnic Studies - occasional papers and reprints, 38.
Slavnic, Z. (2013). Towards Qualitative Data Preservation and Re-Use - Policy Trends and Academic Controversies in UK and Sweden. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 14 (2), Art. 10.

2017 - 2018

Funding

Riksbankens Jubileumsfond

REMESO Project Leader

Zoran Slavnic, Associate Professor (biträdande professor)

Participants not from REMESO

  • Professor Natasha Mauthner, University of Aberdeen Business School, Scotland.

Contact for project

zoran.slavnic@liu.se


Last updated: 2018-02-12Page responsible: erik.berggren@liu.se
Last updated: 2020-05-27